Follow us on Facebook
Share:
share
 
Attendance    | Class Cancellation   | Class Make-up   | Class Change   | Exam Schedule   | Back

ขออนุมัติแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2558 (เปลี่ยนแปลงวิชาบังคับก่อน) (สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ (OM))

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้ขออนุมัติแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2558 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่
            1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
            2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
            3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
 
โดยเปลี่ยนแปลงวิชาบังคับก่อนในรายวิชาของสาขาวิชาเอกบริหารการปฏิบัติการ จำนวน 9 วิชา และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค 2/2558 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี้
 
 
Posted date: April 12, 2017 – 01:42 p.m.