Follow us on Facebook
Share:
share
 
Attendance    | Class Cancellation   | Class Make-up   | Class Change   | Exam Schedule   | Back

รายละเอียดหลักสูตรสองปริญญา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556) (สำหรับนักศึกษาที่ใช้หลักสูตร พ.ศ.2552)

ฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรสองปริญญา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556) (สำหรับนักศึกษาที่ใช้หลักสูตร พ.ศ.2552)
 
 
Posted date: December 19, 2013 – 16:10 Hrs.